03/2014 Ple extraordinari (28 abril)

01. Resolució reclamacions presentades contra l’aprovació inicial del pressupost municipal exercici 2014 i aprovació definitiva del mateix (Ex. 063/2013 10201)
APROVADA
Vots a favor: 5 (Incas-PM Srs. Tomàs, Marquès, Soto i Farré i Sra. Castellanos)
Vots en contra: 3 (CiU Srs. Almirall, Pitart, Cara)
Abstencions: cap

02. Sorteig membres meses eleccions al Parlament Europeu