Instal·lació de plaques solars

Consulteu les ordenances de l'IBI i de l'ICIO per veure si podeu beneficiar-vos d'alguna bonificació en la instal·lació.

Informació sobre com elaborar la memòria tècnica a lliurar amb la documentació de la comunicació prèvia.

1- Objecte i dades generals
Emplaçament de la instal·lació i dades generals:
- Potència pic a instal·lar
- Superfície ocupada
- Producció d’energia i energia autoconsumida.

2- Emplaçament de la instal·lació
Especificar pels panells fotovoltaics (adjuntar plànol):
- Ubicació
- Inclinació
- Orientació
Especificar les característiques del sistema de suport o d’ancoratge a l’estructura de l’edifici.
Especificar la ubicació de la resta d’elements (inversor, bateries, proteccions,...)
Adjuntar plànols

3- Abast de la intervenció en l’edifici
Descriure l’abast de la intervenció en l’edifici, els elements afectats i les solucions tècniques constructives que s’adopten.
Certificat de solidesa estructural de l’edifici indicant la no afectació del pes de les plaques i el sistema de suport, la tècnica d’instal·lació i ancoratge a la teulada i la càrrega sobre la teulada tenint en compte el vent.

4- Dimensionat de la instal·lació
Justificació de la potència pic a instal·lar en funció de les dades de consum elèctric i l’espai disponible.

5- Consideracions de seguretat i salut
Estudi bàsic de Seguretat i Salut

6- Consideracions sobre les runes
Indicar si es generaran runes i, en cas afirmatiu, aportar la fitxa de residus per obres de rehabilitació-reforma i el certificat de gestió de runes al final de la instal•lació per al retorn de la fiança.

7- Integració paisatgística i arquitectònica
Justificació del compliment dels criteris d’integració paisatgística continguts al planejament urbanístic, a les ordenances de l’edificació i a les ordenances municipals que siguin d’aplicació.

8- Característiques tècniques de la instal·lació elèctrica
- Panells fotovoltaics
- Inversors
- Bateries
- Cablatge
- Quadres elèctrics i proteccions
- Sistema de control i monitoratge
Adjuntar esquema unifilar.

9- Característiques tècniques de la instal·lació tèrmica
Adjuntar esquema de la instal·lació amb tots els components.

10- Pressupost detallat

Quin cost té:

Segons ordenança vigent

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones o empreses que hagin d'instal·lar plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques a Castellví de Rosanes.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Només en casos de particulars. Les empreses i professionals col·legiats/ades en exercici de les seves funcions estan obligats/ades a tramitació electrònica.

Darrera actualització: 02.02.2021 | 11:54