Aquest web ha estat creat per l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, amb caràcter informatiu i amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació institucional actualitzada i exacta. No obstant això, l’Ajuntament de Castellví de Rosanes no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat, malgrat que s’intentarà en tot moment fer les correccions i actualitzacions amb la màxima diligència possible.
El fet d’accedir a aquest web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

 1. Titularitat del web.El nom del domini https://www.castellviderosanes.cat està registrat a favor de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, amb CIF P-0806500-E i domicili social al carrer de Sant Antoni, 1 de Castellví de Rosanes (08769). Telèfon de contacte +34 93 775 19 42 i adreça de correu electrònic info@castellviderosanes.cat.
 2. Propietat intel·lectual del web.Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest web i el seu disseny gràfic són propietat de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.
  Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.
 3. Contingut del web i enllaços externs
  La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.
  Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:
  • a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • b) Citar sempre la font de la informació.
  • c) Mencionar la data de l’última actualització de la informació.
  Cal citar sempre l’autor o el titular dels drets: Ajuntament de Castellví de Rosanes.
  Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències –s’indicarà en cas que així sigui-, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.
  No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes en publicacions, webs i altres suports i plataformes que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució, o bé que n’hagin obtingut autorització expressa amb motius d’eventuals col·laboracions, accions de suport i anàlegs. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes i estan protegits per la legislació vigent aplicable.
  L’Ajuntament de Castellví de Rosanes no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del seu web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza.

Tampoc no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els webs de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços des de https://www.castellviderosanes.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que l’Ajuntament de Castellví de Rosanes tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la qual es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

 1. Actualització i modificació del web.L’Ajuntament de Castellví de Rosanes es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.
 2. Condicions d’ús i funcionament
  L’ús d’aquest web atribueix la condició d’usuari/usuària d’aquesta i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal.
  El lloc web de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes pot ser visitat pels usuaris i usuàries de forma lliure, excepte aquelles àrees reservades a cada ciutadà, en les quals es demana clau d’identificació i contrasenya, que són reservades per a cada ciutadà.
  L’usuari/usuària es compromet a utilitzar el web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i el present avís legal. A aquest efecte, l’usuari/usuària ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers, així com a mantenir en tot moment un llenguatge correcte i respectuós per a l’expressió de les opinions i aportacions sobre qualsevol temàtica. L’espai de participació no es pot utilitzar amb finalitats publicitaris, comercials, d’’spam’ i anàlegs.
  La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en el web és de l’usuari/usuària. L’Ajuntament de Castellví de Rosanes queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l’ús per part de tercers de les informacions i d’eventual publicitat continguda en aquest lloc web i de les opinions facilitades pels usuaris i usuàries en aquest.
  L’usuari/usuària és l’únic i exclusiu responsable de les seves claus d’identificació i contrasenya per accedir als serveis i continguts d’aquest lloc web. L’Ajuntament de Castellví de Rosanes no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’identificació, contrasenyes d’accés ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús d’aquests per part dels usuaris i usuàries, la pèrdua o l’oblit d’aquestes, ni del seu ús indegut per part de tercers.
  L’Ajuntament de Castellví de Rosanes es reserva el dret de donar de baixa l’accés a qualsevol usuari o usuària que no utilitzi el web d’acord amb el present avís legal o contravingui qualsevol normativa vigent.
  Els usuaris/usuàries donats d’alta autoritzen l’Ajuntament de Castellví de Rosanes a la tramesa, via correu electrònic, d’eventuals comunicacions de caràcter informatiu a l’adreça indicada per cada usuari.
 3. Indicacions sobre aspectes tècnics.L’Ajuntament de Castellví de Rosanes presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la no-disponibilitat d’aquest lloc web. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics. L’Ajuntament de Castellví de Rosanes no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l’Ajuntament, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
  Des de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest web o de webs de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.
  També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes o bé omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.
 4. Tractament de dades de l’usuari.Sens perjudici d’allò que s’indiqui en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament l’Ajuntament de Castellví de Rosanes al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.
  D’acord amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, la finalitat del qual és la gestió dels expedients d’activitats sotmesos a règim d’intervenció administrativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament adreçant un escrit al Registre General de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, carrer de Sant Antoni, 1, 08769, adjuntant còpia del document d’identitat o bé aportant la mateixa documentació a través del portal de tràmits del web via instància genèrica electrònica.
  L’Ajuntament de Castellví de Rosanes no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de la persona usuària.

Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies (galetes). L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació. Una cookie és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu cookie pot contenir informació com la identificació d’usuari i el lloc web ho utilitza per rastrejar les pàgines que vostè ha visitat. L’única informació personal que una cookie pot contenir és la informació que vostè mateix li proporciona.
Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.
8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb persones usuàries que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquest web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.
Les persones usuàries d’aquest web són conscients de tot allò exposat i ho accepten voluntàriament.