Contacte amb la persona delegada de Protecció de dades: dpd.ajcastellvirosanes@diba.cat

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, se sol·licita a les persones usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, adreça electrònica, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

D’acord amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, la finalitat del qual és la gestió dels expedients d’activitats sotmesos a règim d’intervenció administrativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament adreçant un escrit al Registre General de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, carrer de Sant Antoni, 1, 08769, adjuntant còpia del document d’identitat o bé aportant la mateixa documentació a través del portal de tràmits del web via instància genèrica electrònica. Contacte amb la persona delegada de Protecció de dades: dpd.ajcastellvirosanes@diba.cat

A banda de les persones que sol·licitin o hagin sol·licitat la tramesa per correu electrònic de les notícies del web, els usuaris i usuàries del portal web de participació, en sol·licitar el seu nom d’usuari i contrasenya, accepten expressament rebre informació municipal de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, d’acord amb la Llei de bases de règim local (7/1985 de 2 d’abril, article 25) que pugui ser del seu interès, excepte que comuniquin la seva negativa, en qualsevol moment, a comunicacio@castellviderosanes.cat o a través del formulari web a tal efecte (altes i baixes del servei de notícies).

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de la persona usuària, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Respecte l’exercici d’aquests drets:

•    Dret d’accés: saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.
•    Dret de rectificació: rectificar unes dades errònies de la persona interessada
•    Dret de cancel·lació: eliminar unes dades de la persona interessada
•    Dret d’oposició: demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada
Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:
•    Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’ajuntament conjuntament amb una fotocòpia del DNI.