Aigües residuals

Depuradora (EDAR) i col·lectors en alta

La planificació d’aquest equipament llargament reivindicat pel municipi va quedar recollida en el Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU) 2005 de l’ACA, i la Generalitat, a finals del 2007, va adjudicar a HPSA, Construcciones y Servicios Medioambientales SA la redacció del projecte constructiu i l’execució de les obres de la depuradora i dels col·lectors en alta.

La depuradora de Castellví, en marxa des de finals del 2012, permet el tractament de 400 m3/dia d’aigua -l’equivalent a una població d’uns 1.600 habitants- i recull les aigües brutes dels barris del vessant nord del terme (nucli urbà, Taió i Miralles). Dins de l’entorn de la instal·lació, hi ha a més prou terreny disponible per si mai calgués doblar la capacitat de tractament de la planta.

El sistema de tractament utilitzat és el de fangs activats amb aeració perllongada, i l’EDAR té quatre zones diferenciades. A la zona de pretractament, se separen els residus sòlids que, incorrectament, s’han abocat juntament amb l’aigua (tovalloletes infantils, trossos de plàstic, restes de menjar, etc.). Després, l’aigua es passa a la zona de tractament, on els fangs activats fan la feina de disminuir la càrrega contaminant. La barreja d’aigua i fang es passa després a la zona de decantació, on se separa el fang de l’aigua que, un cop neta, es retorna al medi.

Part del fang torna a la zona de tractament, mentre que l’altra es purga i s’elimina de la planta com un residu, previ pas per la zona de tractament de fangs, on es deixa deshidratar.

Col·lector-concentrador de la Riera de Palau

En els primers mesos de l’any 2007, es va portar a terme la prolongació del col·lector-concentrador de la Riera de Palau als municipis de Sant Andreu de la Barca i Castellví de Rosanes, concretament, per part de EMSSA (Empresa Metropolitana de Sanejament).

Aquest projecte s’emmarca en el Pla de Sanejament Metropolità i pertany a l’anomenat Sistema VII de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat.

Aquest col·lector ha estat construït a la riera de la Garjola, a la urbanització de Can Sunyer del Palau, i serà el punt de connexió de l’eventual xarxa de clavegueram d’aquest indret del municipi.

Darrera actualització: 21.09.2020 | 13:15