Ordenances fiscals vigents i preus públics

Consulteu les ordenances fiscals de Castellví de Rosanes i els preus públics aprovats

Les ordenances fiscals es modifiquen habitualment el darrer trimestre de l'any per entrar en vigor l'1 de gener de l'any següent. No totes les ordenances fiscals es modifiquen cada any. Per aquest motiu, quan consulteu els documents adjunts a aquesta pàgina, veureu que les dates d'aprovació són diferents les unes de les altres. 

Les ordenances fiscals regulen des de la taxa d'escombraries al cens d'animals domèstics, passant per les obres, l'IBI i l'ocupació de la via pública amb objectes, entre d'altres molts aspectes.

També hi trobareu els preus públics vigents, que són els que regulen els imports a pagar per participar en determinades activitats, cursos, tallers o esdeveniments organitzats de forma puntual per l'Ajuntament de Castellví de Rosanes.

Prèviament a la modificació de les ordenances fiscals i els preus públics es duen a terme processos d'audiència pública, sigui presencials o en línia, per informar la ciutadania i recollir opinions. L'Ajuntament informa d'aquests processos per cartelleria i a través de diferents mitjans telemàtics (web, missatgeria, xarxes, correu electrònic, etc.)

Darrera actualització: 29.01.2024 | 10:50

Documents

Decret de modificació dels preus públics de la piscina d'estiu (juliol 2023)
365.18KB
Preus públics piscina d'estiu 2023 (abonaments de temporada i entrades de dia)
431.47KB
Preus públics Casal d'estiu municipal
271.42KB
Preus públics de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes
377.72KB
01 Ordenança general de recaptació
590.49KB
02 Ordenança de l'impost de béns immobles (IBI)
421.28KB
03 Ordenaça de l'impost d'activitats econòmiques (IAE)
326.58KB
04 Ordenança de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
327.23KB
05 Ordenança de l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
374.37KB
06 Ordenança de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
512.48KB
07 Ordenança de la taxa de recollida d'escombraries
372.85KB
08 Ordenança de la taxa per llicències o la comprovació d'actes o actuacions comunicades en matèria d'urbanisme
289.64KB
09 Ordenança de la taxa d'expedició de documents administratius
162.27KB
10 Ordenança reguladora de les contribucions especials
291.17KB
11 Ordenança de la taxa d'ocupació del sòl, subsòl i volada
284.26KB
12 Ordenança de la taxa per aprofitaments especials del domini públic
280.72KB
13 Ordenança de la taxa de tinença d'animals
390.59KB
14 Ordenança reguladora de les tarifes del servei públic de subministrament d'aigua potable
488.83KB
15 Ordenança de la taxa de llicència d'autotaxi
50.69KB
16 Ordenança de la taxa per prestació de serveis d'intervenció administrativa
320.42KB
17 Ordenança de la taxa de televisió per cable
87.94KB
18 Ordenança de la taxa per ús d'instal·lacions esportives
43.26KB
19 Ordenança de l'impost sobre àrees privades de cacera
34.36KB
20 Ordenança de la taxa d'entrada de vehicles
60.31KB
21 Ordenança de la taxa del servei de prevenció d'incendis
243.76KB
22 Ordenança de la taxa d'ocupació de terrenys amb materials de construcció i anàlegs
267.24KB
23 Ordenança de la taxa d'anuncis que ocupen el domini públic local
48.21KB
24 Ordenança de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses que transporten energia elèctrica
249.43KB
25 Ordenança de la taxa de tramitació i expedició de permisos d'abocament
61.81KB
26 Ordenança de la taxa de casaments civils
225.97KB