Ordenances fiscals vigents

Consulteu les ordenances fiscals de Castellví de Rosanes i els preus públics aprovats

Les ordenances fiscals es modifiquen habitualment el darrer trimestre de l'any per entrar en vigor l'1 de gener de l'any següent. No totes les ordenances fiscals es modifiquen cada any. Per aquest motiu, quan consulteu els documents adjunts a aquesta pàgina, veureu que les dates d'aprovació són diferents les unes de les altres. 

Les ordenances fiscals regulen des de la taxa d'escombraries al cens d'animals domèstics, passant per les obres, l'IBI i l'ocupació de la via pública amb objectes, entre d'altres molts aspectes.

També hi trobareu els preus públics vigents, que són els que regulen els imports a pagar per participar en determinades activitats, cursos, tallers o esdeveniments organitzats de forma puntual per l'Ajuntament de Castellví de Rosanes.

Prèviament a la modificació de les ordenances fiscals i els preus públics es duen a terme processos d'audiència pública, sigui presencials o en línia, per informar la ciutadania i recollir opinions. L'Ajuntament informa d'aquests processos per cartelleria i a través de diferents mitjans telemàtics (web, missatgeria, xarxes, correu electrònic, etc.)

Darrera actualització: 07.09.2021 | 15:27

Documentació

pdf Preus públics servei recollida de poda (aprovats 2021)
185,27KB
pdf Preus públics vigents de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes
203,5KB
pdf 01 Ordenança general de recaptació
598,74KB
pdf 02 Ordenança de l'impost de béns immobles (IBI)
558,98KB
pdf 03 Ordenaça de l'impost d'activitats econòmiques (IAE)
398,27KB
pdf 04 Ordenança de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
456,78KB
pdf 05 Ordenança de l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
478,87KB
pdf 06 Ordenança de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
610,7KB
pdf 07 Ordenança de la taxa de recollida d'escombraries
259,98KB
pdf 08 Ordenança de la taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
420,84KB
pdf 09 Ordenança de la taxa d'expedició de documents administratius
58,52KB
pdf 10 Ordenança reguladora de les contribucions especials
179,34KB
pdf 11 Ordenança de la taxa d'ocupació del sòl, subsòl i volada
100,87KB
pdf 12 Ordenança de la taxa per aprofitaments especials del domini públic
243,38KB
pdf 13 Ordenança de la taxa de tinença d'animals
123,6KB
pdf 14 Ordenança reguladora de les tarifes del servei públic de subministrament d'aigua potable
488,83KB
pdf 15 Ordenança de la taxa de llicència d'autotaxi
50,69KB
pdf 16 Ordenança de la taxa per prestació de serveis d'intervenció administrativa
297,23KB
pdf 17 Ordenança de la taxa de televisió per cable
87,94KB
pdf 18 Ordenança de la taxa per ús d'instal·lacions esportives
43,26KB
pdf 19 Ordenança de l'impost sobre àrees privades de cacera
34,36KB
pdf 20 Ordenança de la taxa d'entrada de vehicles
60,31KB
pdf 21 Ordenança de la taxa del servei de prevenció d'incendis
243,76KB
pdf 22 Ordenança de la taxa d'ocupació de terrenys amb materials de construcció i anàlegs
51,23KB
pdf 23 Ordenança de la taxa d'anuncis que ocupen el domini públic local
48,21KB
pdf 24 Ordenança de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses que transporten energia elèctrica
54,52KB
pdf 25 Ordenança de la taxa de tramitació i expedició de permisos d'abocament
61,81KB
pdf 26 Ordenança de la taxa de casaments civils
225,97KB