Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici i modificació substancial d'una activitat econòmica i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Requisits previs

  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.
  • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic.
  • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.
  • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes, i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
  • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Quin cost té:

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.

Cal aportar:

  • 1. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic d'acord amb el model normalitzat.
  • 2. Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat.
  • 3. Justificant acreditatiu que s'ha realitzat el pagament de la taxa corresponent a aquesta tramitació.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 10.10.2022 | 18:30