Subvencions per a la programació d'activitats culturals, esportives i lúdiques - entitats i particulars

Sol·licituds fins al 26/03/2024

Subvencions en matèria d'activitats culturals, esportives i lúdiques en règim de concurrència competitiva. 

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic i cultural que tinguin per finalitat:
  • Promoure la participació de les entitats culturals i/o de foment de les tradicions de Castellví de Rosanes en les diverses activitats municipals.
  • Promoure la recuperació, el manteniment i la difusió de la cultura popular catalana en l’àmbit territorial de Castellví de Rosanes (costum, tradicions, historia...)
  • Donar suport a les activitats de les entitats culturals i/o de foment de tradicions, que tinguin un contingut adient amb les competències i les iniciatives municipals i creant un marc de relació i diàleg i de cooperació sobre aquells aspectes d’interès comú a Castellví de Rosanes

Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los

1.- Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

a. Inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.
b. Que realitzin projectes o activitats d’interès municipal cultural i/o de foment de les tradicions dins o en benefici de la població de Castellví de Rosanes.
c. Disposar dels mitjans i capacitat suficients per a la realització dels projectes objectes dels presents ajuts i garantir el compliment dels objectius previstos en els mateixos.
d. Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, o acreditar la seva exempció.
e. Haver justificat les subvencions anteriorment concedides, el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat.
f. No haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que es subvenciona, o bé haver-ne estat objecte i a ver transcorregut els terminis previstos legalment per a la prescripció de la sanció.

b) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen :
a. Domiciliades a Castellví de Rosanes o que, encara que no tinguin el seu domicili en aquest municipi, realitzin activitats d’interès municipal cultural i/o de foment de les tradicions dins o en benefici de la població de Castellví de Rosanes.
b. Disposar dels mitjans i capacitat suficients per a la realització dels projectes objectes dels presents ajuts i garantir el compliment dels objectius previstos en els mateixos.
c. Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, o acreditar la seva exempció.
d. Haver justificat les subvencions anteriorment concedides, el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat.
e. No haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que es subvenciona, o bé haver-ne estat objecte i a ver transcorregut els terminis previstos legalment per a la prescripció de la sanció.

Cal aportar:

  • Descarregueu el model de sol·licitud i els tres annexos en aquesta pàgina

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 18.03.2024 | 14:11