Subvencions per a projectes de cooperació - entitats i particulars

El termini de sol·licituds finalitzarà el 17 d'abril

*Avís: per error es va indicar el termini de presentació fins al 26/03/2024. Dispenseu les molèsties.

Subvencions per al desenvolupament de projectes de cooperació. Codi BNDS 2024 751579

Finalitat de les subvencions

  • Promoure una ciutadania conscient, crítica, i compromesa amb la promoció dels drets humans, la solidaritat, el desenvolupament sostenible i el foment de la pau.
  • Promoure el ple exercici dels drets humans i la reducció de desigualtats, amb especial atenció als col·lectius més desfavorits: els drets dels infants, el dret a l’alimentació, l’aigua i la salut, l’educació, el benestar de les persones grans, discapacitats, minories, i col·lectius tradicionalment discriminats, la igualtat entre els diferents gèneres, la sostenibilitat econòmica i social dels models de producció i consum, l’emergència climàtica i sostenibilitat ambiental, les migracions i el dret al refugi, la investigació de malalties minoritàries i rares.
  • Donar suport a les activitats de foment de la cooperació i el desenvolupament internacional amb països per sota del llindar de benestar social i econòmic considerat com a mínim, iniciatives adreçades a la reducció de les desigualtats entre els països del Nord i del Sud, entre països rics i pobres, zones on es necessita ajuda d’emergència per reconstrucció després de conflictes bèl·lics o desastres naturals i zones on s’estiguin consolidant processos de pau i sistemes democràtics i participatius, amb l’objectiu de generar canvis que permetin el dret a tothom a una vida digna sense generar noves dependències.

Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los

1.- Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

a. Inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.
b. Que realitzin projectes o activitats d’interès municipal cultural i/o de foment de les tradicions dins o en benefici de la població de Castellví de Rosanes.
c. Disposar dels mitjans i capacitat suficients per a la realització dels projectes objectes dels presents ajuts i garantir el compliment dels objectius previstos en els mateixos.
d. Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, o acreditar la seva exempció.
e. Haver justificat les subvencions anteriorment concedides, el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat.
f. No haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que es subvenciona, o bé haver-ne estat objecte i a ver transcorregut els terminis previstos legalment per a la prescripció de la sanció.

b) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen :
a. Domiciliades a Castellví de Rosanes o que, encara que no tinguin el seu domicili en aquest municipi, realitzin activitats d’interès municipal cultural i/o de foment de les tradicions dins o en benefici de la població de Castellví de Rosanes.
b. Disposar dels mitjans i capacitat suficients per a la realització dels projectes objectes dels presents ajuts i garantir el compliment dels objectius previstos en els mateixos.
c. Estar al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, o acreditar la seva exempció.
d. Haver justificat les subvencions anteriorment concedides, el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat.
e. No haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que es subvenciona, o bé haver-ne estat objecte i a ver transcorregut els terminis previstos legalment per a la prescripció de la sanció.

 

Cal aportar:

  • Descarregueu en aquesta pàgina el model de sol·licitud i els annexos i adjunteu-los a la instància electrònica

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 3.04.2024 | 10:11