TR-02 Llicència d'obres amb projecte tècnic (no residencial)

Tràmit per a obres no residencials de gran envergadura. Consulteu quines són

IMPORTANT! En cas de trobar-vos a Can Sunyer – Valldaina o Miralles (part antiga), consulteu prèviament amb serveis tècnics.

Descripció:
Aquest tràmit permet la sol·licitud de la llicència d’obres que requereixi projecte amb l’assumeix d’un Arquitecte i Arquitecte tècnic, per tal que l'Administració pugui informar i s’aplicarà en aquelles finques que estiguin tant en sol urbà com no urbanitzable.

SOL NO URBANITZABLE (excepte les obres subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la LOE)

 • Edificis nova planta
 • Augment de volum d’edificis
 • Reformes o rehabilitació intervenció total o les parcials que produeixin variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural o tinguin per objecte canviar els usos o característiques de l'edifici.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar:
Durant tot l’any

Termini de sol·licitud:
Abans de l’inici de les obres

Requisits a complir:

 • Presentar la documentació requerida presencialment o via seu electrònica.
 • Fer efectiu el pagament perceptiu.
 • No es poden iniciar les obres fins que l’ajuntament no hagi emes l’informa favorable a la llicència sol·licitada.
 • Tota la Documentació es presentarà en PDF indexat.
 • Tota la tramitació serà electrònica.

Documentació que cal aportar:

 • Projecte d’obres signat per tècnic competent i pel promotor i visat. (Guia documental COAC)
 • Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició del centre gestor (segons model de la Generalitat) i conformitat del seu pagament) 
 • Dades identificatives i autorització de representació (si escau)
 • Estudi / estudi bàsic de seguretat i salut  
 • Estudi de gestió de residus 
 • Fotografies de l’àmbit d’obra 
 • Assumeix de direcció d’obra
 • Assumeix de direcció d’execució
 • Assumeix de Coordinador de Seguretat i Salut (si escau)
 • Certificat Energètic en fase de Projecte
 • Instància normalitzada 
 • Comprovant pagament taxes i impostos 

Documentació complementària
Segons la matèria:

 • Autoritzacions / informes favorables d’altres administracions (obres properes a rieres, carreteres, vies de tren, etc), en cas que les obres objecte de la llicència   tinguin algun afectació amb alguna d’aquestes administracions.
 • Certificat d’alineació i rasant (en cas que la parcel·la tingui una afectació per vial o espai públic)
 • Justificació comunicació a propietaris (obres que afecten l’estructura i/o elements comuns en edificis plurifamiliars) 
 • Informe favorable del servei de prevenció d’incendis (quan sigui exigible, segons la Llei 3/2010)
 • Certificat de distància a línies elèctriques (segons resolució de 4 de novembre de 1988)

Tràmit pas a pas:
Presentar la instància normalitzada TR-02, adjuntant els documents indicats en cada apartat
Fer efectiu el pagament de les taxes corresponents
Les obres no es podran iniciar fins que l’interessat rebi la notificació que l’obra ha estat aprovada.

Documents d’interès

 • TEXT REFÓS de la normativa urbanística del PGOUM de Castellví de Rosanes 
 • DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
 • DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
 • LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
 • DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • LLEI 38/1999, de 5 de novembre, d’ Ordenació de l’Edificació.
 • 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
 • REIAL DECRET 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
 • TEXT REFÓS de la llei d'urbanisme Consolidat amb les modificacions introduïdes per la I tota aquella normativa sectorial corresponent

Quin cost té:

Segons ordenances vigents

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da que vulgui fer obres de gran envergadura no residencials. Consulteu la guia ràpida de l'apartat de documentació per saber tots els tipus d'obres subjectes a aquest tràmit.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  El tràmit presencial només està disponible per a persones físiques. Les empreses i professionals en exercici de les seves funcions només poden tramitar-ho electrònicament.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon: 937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 10.10.2022 | 18:01