TR-03 Llicència d'obres d'escassa entitat

Tràmit que us permet fer actuacions com moviments de terres, tanques, instal·lacions de serveis o grues. Consulteu detalladament quins són

Aquest tràmit permet la sol·licitud de la llicència d’obres d’escassa entitat que requereixi documentació tècnica i l’assumeix d’un tècnic si es el cas o sense tècnic, per tal que l'administració pugui informar i s’aplicarà en aquelles finques que estiguin tant en sol urbà com no urbanitzable.

Matèries:    

 • Moviment de terres moviment de terres superior a 1metre per sobre i per sota de la cota natural del  terreny
 • Murs de contencions (sòl no urbanitzable)
 • Tanques (sòl no urbanitzable)
 • Obertura i modificacions de camins rurals
 • Tala massa arbòria 
 • Enderroc d’habitatges totals i parcial
 • Piscines sobre el terreny que computin com a augment de volum
 • Instal·lació de grues
 • Hivernacles o similar llevat que els murs perimetrals siguin inferiors a 1m d’alçada
 • La instal·lació d’infraestructures de serveis instal·lació de subministrament d'energia, aigua, gas, telefonia, sanejament o altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions. Excepte escomeses
 • Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d’urbanització
 • Tots els actes de la comunicació prèvia en sol no urbanitzable i urbanitzable no delimitat (excepte els que estigui emparats en un projecte d'actuació especifica o un pla urbanístic).

Període de l’any en què es pot demanar:
Durant tot l’any

Termini de sol·licitud 
Abans de l’inici de les obres

Requisits a complir:
Presentar la documentació requerida presencialment o via seu electrònica.
Fer efectiu el pagament perceptiu.
No es poden iniciar les obres fins que l’ajuntament no hagi emes l’informa favorable a la llicència sol·licitada.

Documentació que cal aportar:

 • Instància llicència d'obres d'escassa entitat
 • Documentació tècnica signada pel tècnic i el promotor. 
 • Full assumeix del tècnic signat.
 • Per la gestió de residus document d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat segons el Decret 210/2018, hi ha de constar el codi del gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

Documentació complementària
Si s’escau:
Autoritzacions / informes favorables d’altres administracions (obres properes a rieres, carreteres, etc.), en cas que les obres objecte de la llicència   tinguin algun afectació amb alguna d’aquestes administracions.

Tràmit pas a pas:
Presentar la instància normalitzada TR-03, adjuntant els documents indicats en cada apartat
Fer efectiu el pagament de les taxes corresponents.
Les obres no es podran iniciar fins que l’interessat rebi la notificació de que l’obra ha estat aprovada.

Documents d’interès

 • Ordenança municipal regulador a de la gestió dels residus de la construcció
 • Ordenança municipal reguladora del tancat de terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable i de moviment de terres en parcel·les no urbanes
 • Ordenança fiscal reguladora del impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 • Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació (LOE)
 • Llei  3/2012 d’urbanisme
 • Decret 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Codi tècnic de l’edificació CTE
 • Normes urbanístiques PGOU Castellví de Rosanes

Quin cost té:

Segons les ordenances vigents

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquest tràmit permet la sol·licitud de la llicència d’obres d’escassa entitat que requereixi documentació tècnica i l’assumeix d’un tècnic si es el cas o sense tècnic, per tal que l'administració pugui informar i s’aplicarà en aquelles finques que estiguin tant en sol urbà com no urbanitzable. Consulteu la guia ràpida de l'apartat de documentació per saber tots els tipus d'obres subjectes a aquest tràmit.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  El tràmit presencial només està disponible per a persones físiques. Les empreses i professionals en exercici de les seves funcions només poden tramitar-ho electrònicament.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon: 937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 10.10.2022 | 18:02