TR-04 Llicència de canvi d'ús a residencial

Llicència per demanar el canvi d'ús a habitatge en finques que estiguin en sòl urbà

Descripció: 
Aquest tràmit permet la sol·licitud d’un canvi d’ús a habitatge, per tal que l'Administració pugui informar i s’aplicarà en aquelles finques que estiguin en sol urbà.
Aquest tràmit no permet realitzar obres que hauran de seguir la seva pròpia tramitació en paral·lel (si s’escau)

Període de l’any en què es pot demanar:
Durant tot l’any

Termini de sol·licitud: 
Abans de realitzar les obres

Requisits a complir:
Presentar la documentació requerida via seu electrònica.
Fer efectiu el pagament perceptiu.
Tota la Documentació es presentarà en PDF indexat.
Tota la tramitació serà electrònica.

Documentació que cal aportar:

 • Memòria descriptiva i justificativa urbanística signada per un tècnic habilitat.  La memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
 • Documentació gràfica Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic
 • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació 
 • Proforma (notarial) del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior
 • Declaració responsable del tècnic
 • Dades identificatives i autorització de representació (si escau)
 • Fotografies de l’àmbit del canvi d’us
 • Certificat que acrediti que l'entitat és apte per al nou ús, emès pel/per la tècnic/a competent.
 • Justificació del compliment del Decret d’Habitabilitat
 • Certificat Energètic en fase de Projecte
 • Declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.
 • Qüestionari segons model de la Generalitat de Catalunya. (Ordre de 20.05.1989).
 • Fitxa d’estadística d’habitatge 
 • Instància normalitzada 
 • Comprovant pagament taxes i impostos 

Documentació complementària (en cas d’obres)
Projecte d’obres signat per tècnic competent i pel promotor (Veure llicència urbanística d’obres)

Tràmit pas a pas
Presentar la instància normalitzada TR-04, adjuntant els documents indicats en cada apartat
Fer efectiu el pagament de les taxes corresponents.

Documents d’interès

 • TEXT REFÓS de la normativa urbanística del PGOUM de Castellví de Rosanes 
 • DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
 • DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
 • LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
 • DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • LLEI 38/1999, de 5 de novembre, d’ Ordenació de l’Edificació.
 • TEXT REFÓS de la llei d'urbanisme Consolidat amb les modificacions introduïdes per la i tota aquella normativa sectorial corresponent

Quin cost té:

Segons les ordenances vigents

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquest tràmit permet la sol·licitud d’un canvi d’ús a habitatge, per tal que l'Administració pugui informar i s’aplicarà en aquelles finques que estiguin en sol urbà.
Aquest tràmit no permet realitzar obres que hauran de seguir la seva pròpia tramitació en paral·lel (si s’escau).

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  El tràmit presencial només està disponible per a persones físiques. Les empreses i professionals en exercici de les seves funcions només poden tramitar-ho electrònicament.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon: 937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 24.03.2022 | 10:03