TR-05 Llicència urbanística de parcel·lació

Tràmit per demanar l'agregació o segregació de parcel·les en sòl urbà

Descripció: 
Aquest tràmit permet la sol·licitud de parcel·lació, per tal que l'Administració pugui informar i s’aplicarà en aquelles finques que estiguin en sol urbà.

 • Agregació
 • Segregació

Període de l’any en què es pot demanar:
Durant tot l’any

Termini de sol·licitud: 
Durant tot l’any

Requisits a complir:
Presentar la documentació requerida via seu electrònica.
Fer efectiu el pagament perceptiu.
Tota la Documentació es presentarà en PDF indexat.
Tota la tramitació serà electrònica.

Documentació que cal aportar:

 • Projecte d’obres signat per tècnic competent i pel promotor i visat. (Guia documental COAC)
 • Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició del centre 
 • Memòria descriptiva i justificació urbanística signada per un tècnic habilitat. Ha de comprendre la finalitat de la parcel·lació i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
 • Plànol de situació els plànols de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral
 • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques
 • Plànol parcel·lari acotat i amb coordenades UTM ETRS 89 de la finca aportada i de les resultants, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica digital. 
 • Fitxes descriptives les finques resultants. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda, la qualificació urbanística i coordenades UTM ETRS 89 de cada lot,  així com la seva qualitat d'indivisibles si 's’escau (incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau)
 • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació 
 • Habilitació professional del tècnic.

Documentació complementària
Segons la matèria

Tràmit pas a pas:
Presentar la instància normalitzada TR-05, adjuntant els documents indicats en cada apartat
Fer efectiu el pagament de les taxes corresponents

Documents d’interès

 • TEXT REFÓS de la normativa urbanística del PGOUM de Castellví de Rosanes 
 • DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
 • DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
 • LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
 • DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • LLEI 38/1999, de 5 de novembre, d’ Ordenació de l’Edificació.
 • TEXT REFÓS de la llei d'urbanisme Consolidat amb les modificacions introduïdes per la I tota aquella normativa sectorial corresponent

Quin cost té:

Segons ordenances vigents

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquest tràmit permet la sol·licitud de parcel·lació, per tal que l'Administració pugui informar i s’aplicarà en aquelles finques que estiguin en sol urbà.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  El tràmit presencial només està disponible per a persones físiques. Les empreses i professionals en exercici de les seves funcions només poden tramitar-ho electrònicament.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon: 937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 24.03.2022 | 10:03