TR-06 Comunicació prèvia d'obra amb tècnic

Tràmit per a determinades obres petites però que requereixen de tècnic, com posar plaques solars. Consulteu quines són totes les obres sotmeses a aquest tràmit

Descripció: 
Aquest tràmit permet la comunicació, per part de la ciutadania, de la realització de petites obres que requereixen documentació tècnica o projecte amb l’assumeix d’un tècnic, per tal que l'Administració en tingui coneixement i s’aplicarà en aquelles finques que estiguin en sol urbà.

Matèries:    

Enderrocs

 • Coberts o similars
 • Enderrocs parcials
 • Construccions auxiliars

Treballs en solars

 • Instal·lació de fosses sèptiques
 • Construcció mur de contenció
 • Reparació mur de contenció amb afectació estructural
 • Piscines soterrades o sobre terreny que no comportin augment de volum

Treballs i obres en cobertes, terrats i terrasses amb treballs en alçada

 • Coberta plana o terrassa
 • Reparació de coberta plana o terrassa si hi ha afectació estructural, o necessita bastida o anàleg 
 • Instal·lació de plaques fotovoltaiques
 • Coberta inclinada
 • Reparació coberta inclinada 
 • Instal·lació de plaques fotovoltaiques

Obres en façana, finestres o balconeres en habitatges i naus amb treballs en alçada

 • intervenció global o parcial de la façana amb bastida
 • intervenció global o parcial de l’envà pluvial amb bastida
 • treballs auxiliars en façana o envans pluvials amb bastida, plataforma o similar
 • Substitució fusteries en finestres balcons i portes façana amb bastida, plataforma o similar
 • Altres treballs de façana que requereixi bastida o treballs amb alçada

Obres de reforma o rehabilitació en interior d’habitatges i naus.

 • Excepte aquelles obrers que alterin la configuració arquitectònica de l’edifici que produeixin una variació essencial de la composició exterior, la volumetria, el conjunt estructural o canviar els usos de l’edifici.
 • Obres de reforma que afectin a l’estructura sense augment de volum.
 • Instal·lació d’ascensor interior que no signifiqui augment de volum 
 • Instal·lacions en zona comunitària 
 • Intervenció puntual i de poca importància  que requereixi treball en alçada amb bastida o similar
 • Reforma o rehabilitació interior parcial en habitatge amb modificació de la distribució
 • Vestíbuls i zones comunitàries amb modificació de la distribució o que requereixi treball en alçada amb bastida o similar

Obres en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic , sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la LOE

Altres

 • Escomeses clavegueram
 • Obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d’avaries de les d’infraestructures de serveis tècnics

Període de l’any en què es pot demanar: 
Durant tot l’any

Termini de sol·licitud: 
Abans de l’inici de les obres

Requisits a complir:
Presentar la documentació requerida presencialment o via seu electrònica.
Fer efectiu el pagament perceptiu.

Documentació que cal aportar:

 • Assumeix de tècnic
 • Documentació tècnica (memòria, plànols, estudi gestió de residus, estudi bàsic de seguretat i salut, i altre documentació necessària pel tipus d’obra a realitzar)
 • Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició del centre gestor (segons model de la Generalitat) amb la conformitat del seu pagament
 • Certificació d’habilitació professional emes pel col·legi professional
 • Acord Comunitat Propietaris (excepte en habitatges unifamiliar)
 • En el cas de plaques fotovoltaiques: declaració responsable de l’empresa instal·ladora.    

Documentació complementària
Segons la matèria:
Autoritzacions / informes favorables d’altres administracions (obres properes a rieres, carreteres, vies de tren, etc), en cas que sigui necessari
En el cas de plaques fotovoltaiques: declaració responsable de l’empresa instal·ladora

Tràmit pas a pas:

 • Presentar la instància normalitzada TR-06, adjuntant els documents indicats en cada apartat
 • Fer efectiu el pagament de les taxes.
 • Si la comunicació s’ajusta  formalment als criteris establerts des de l’ajuntament es facilita el comprovant de la Comunicació prèvia
 • Les obres ja podran iniciar-se, i el termini per acabar-les es el que l’interessat a indicat en la instància. En el cas de no finalitzar les obres amb el termini indicat, abans de que aquest acabi, es podrà sol·licitar una prorroga per la meitat del  seu temps.

Documents d’interès

 • Ordenança municipal regulador a de la gestió dels residus de la construcció
 • Ordenança municipal reguladora del tancat de terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable i de moviment de terres en parcel·les no urbanes
 • Ordenança fiscal reguladora del impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 • Ordenança de protecció de l’arbrat
 • Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació (LOE)
 • Llei  3/2012 d’urbanisme
 • Decret 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Normes urbanístiques PGOU Castellví de Rosanes

Quin cost té:

Segons ordenances vigents

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquest tràmit permet la comunicació, per part de la ciutadania, de la realització de petites obres que requereixen documentació tècnica o projecte amb l’assumeix d’un tècnic, per tal que l'Administració en tingui coneixement i s’aplicarà en aquelles finques que estiguin en sol urbà. Consulteu a la guia de forma detallada quins tràmits són.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  El tràmit presencial només està disponible per a persones físiques. Les empreses i professionals en exercici de les seves funcions només poden tramitar-ho electrònicament.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon: 937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 20.04.2022 | 09:17