TR-07 Comunicació prèvia d'obres sense tècnic

Tràmit per fer obres petites que no requereixen tècnic, com reformes de banys i cuines. Consulteu amb detall quines són

Descripció:
Aquest tràmit permet la comunicació, per part de la ciutadania, de la realització de petites obres que no afectin elements estructurals, ni modifiquin substancialment la distribució, i que no sigui necessària documentació tècnica, per tal que l'Administració en tingui coneixement. S’aplicarà en aquelles finques que estiguin en sol urbà.

Matèries: 

Treballs en solars

 • Treballs de neteja, desbrossada o jardineria sense 
 • Col·locació d’un nou paviment superfície exterior 
 • Reparació de paviment existent
 • Moviment de terres de poca importància que en cap cas superi 1m per sobre o per sot acota natural del terreny
 • Tala de poques unitats d’arbres autòctons

Tanques

 • Construcció nova tanca (façana o altres límits)que no hagi de contenir terres
 • Reparació de tanca existent

Murs

 • Reparació puntual que no afecti a l’estructura 

Tala d’arbres

 • Tala unitats d’arbres

Barbacoa

 • Instal·lació i construcció de barbacoa

Pèrgoles

 • Instal·lació de pèrgoles

Treballs i obres en cobertes, terrats i terrasses

 • Coberta plana
  • Canvi paviment existent o afegir nou paviment sense afectar estructura
  • Impermeabilització de cobertes que no requereixin treball en alçada
  • Reparació de goteres (impermeabilització puntual) que no requereixin treball en alçada
 • Coberta inclinada 
 • Reparacions puntuals que  no sigui necessari treball d’alçada

Obres en façana, finestres o balconeres en habitatges (que no necessitin bastida o aparell elevador ni afecti a l’estructura).

 • Intervenció global o parcial de la façana que no requereixin treball en alçada
 • Intervenció global o parcial de l’envà pluvial que no requereixin treball en alçada
 • Substitució fusteries en finestres balcons i portes façana que no requereixin treball en alçada
 • Reixes persianes o baranes que no requereixin treball en alçada
 • Tendals
 • Aparells aire condicionat
 • Rètols
 • Armaris de comptadors

Obres reforma o rehabilitació interior d’habitatges (que no necessitin bastida o aparell elevador ni afecti a l’estructura).

 • Instal·lacions en zona comunitària o dins d’un habitatge
 • Reforma o rehabilitació interior en habitatge que no modifica distribució
 • Reforma de banys i cuines.
 • Vestíbuls i zones comunitàries que no modifica distribució

Obres en sòl no urbanitzable
Obres en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic , sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la LOE

Període de l’any en què es pot demanar:
Tot l’any

Termini de sol·licitud: 
Abans de l’inici de les sobres

Requisits a complir:
Presentar la documentació requerida, presencialment o via seu electrònica.
Fer efectiu el pagament  de les taxes corresponents.

Documentació que cal aportar:

 • Pressupost detallat de l’obra emes pel constructor.
 • Croquis i/o plànol de la ubicació de l’obra
 • Fotografia de l’estat actual
 • Acord Comunitat Propietaris (si escau)
 • Dades identificatives de representació (si escau)

Documentació complementària
Segons la matèria:

 • En el cas de tala d’arbres: 
  • Aportar plànol amb la ubicació de tots els arbres autòctons i els que es volen tallar,
  • Nombre d’arbres autòctons existents
  • Nombre d’arbres a tallar
  • Nombre d’arbres que queden
  • Nombre d’arbres que es replanten. S’han de replantar arbres autòctons, segons les especificacions de l’ordenança de protecció de l’arbrat, en aquelles parcel·les que una vegada tallat els arbres, el numero d’arbres autòctons que quedin, no superi o iguali en números absoluts, el resultat de la següent formula (m2 de la parcel·la – 100)*0,015
 • Autoritzacions / informes favorables d’altres administracions (obres properes a rieres, carreteres, etc), en cas que les obres objecte de la llicència   tinguin algun afectació amb alguna d’aquestes administracions.

Tràmit pas a pas:
Presentar la instància normalitzada TR-07, adjuntant els documents indicats en cada apartat
Fer efectiu el pagament de les taxes.
Si la documentació presentada s’ajusta formalment als criteris establerts des de l’ajuntament, es facilita el comprovant de la Comunicació prèvia.
La documentació presentada serà revisada pel tècnic municipal, que podrà inspeccionar l’obra si ho creu oportú. Si l’obra comunicada no compleix els paràmetres urbanístics establerts, s’informarà desfavorablement, donant uns dies per esmenar les deficiències, si aquestes no son esmenades  s’obrirà l’expedient de disciplina urbanística corresponent.
Les obres ja podran iniciar-se, i el termini per acabar-les es el que l’interessat a indicat en la instància. En el cas de no finalitzar les obres amb el termini indicat, abans de que aquest acabi, es podrà sol·licitar una prorroga per la meitat del seu temps

Documents d’interès

 • Ordenança municipal regulador a de la gestió dels residus de la construcció
 • Ordenança municipal reguladora del tancat de terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable i de moviment de terres en parcel·les no urbanes
 • Ordenança fiscal reguladora del impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 • Ordenança de protecció de l’arbrat
 • Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació (LOE)
 • Llei  3/2012 d’urbanisme
 • Decret 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Normes urbanístiques PGOU Castellví de Rosanes

Quin cost té:

Segons ordenances vigents

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquest tràmit permet la comunicació, per part de la ciutadania, de la realització de petites obres que no afectin elements estructurals, ni modifiquin substancialment la distribució, i que no sigui necessària documentació tècnica, per tal que l'Administració en tingui coneixement. S’aplicarà en aquelles finques que estiguin en sol urbà. Consulteu el detall de quines són.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  El tràmit presencial només està disponible per a persones físiques. Les empreses i professionals en exercici de les seves funcions només poden tramitar-ho electrònicament.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon: 937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.02.2024 | 13:07