TR-11 Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis totals

Tràmit per demanar la primera utilització i ocupació dels edificis en llicències d'obres. Consulteu-ne els detalls

Descripció
Aquest tràmit permet comunicar el final d’obra de tot l’edifici i abans de la seva primera utilització en edificis de nova construcció, ampliacions, i grans reformes que alterin la configuració arquitectònica de l’edifici que produeixin una variació essencial de la composició exterior, la volumetria, el conjunt estructural o canviar els usos de l’edifici

L’objectiu és verificar que les obres executades s’adeqüen a la llicència d’obres atorgada.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, que ha sol·licitat la llicència d’obres.

Període de l’any en què es pot demanar: 
Durant tot l’any

Termini de sol·licitud: 
Una vegada finalitzada les obres

Requisits a complir:
Haver finalitzat la totalitat de l’obra
Aportar la documentació requerida 

Documentació que cal aportar:

 • Certificat final d'obra emès pel tècnic que ha assumit l’obra. 
 • Certificat del compliment del control de qualitat.
 • Fotografies de l'obra executada i el seu entorn.
 • Fotografies dels vials adjacents. 
 • Plànols i documentació tècnica de l’estat final de l’obra en cas que hi hagi modificacions respecte de la proposta inicial 
 • Carta de Pagament original o declaració jurada d’haver-la perdut.
 • No. compte bancari del titular de la llicència per realitzar el retorn de la fiança.
 • Justificant de presentació de declaració cadastral Copia declaració 902
 • Llibre de l’edifici i manteniment
 • Certificat de tramitació del Projecte de telecomunicacions (en cas d'edificis plurifamiliars)
 • Còpia de l'escriptura de divisió horitzontal o d'obra nova (en cas d'edificis plurifamiliars

Documentació complementària
Segons la matèria:
Certificat tècnic de solidesa per als casos que ho requereixi l’Administració

Tràmit pas a pas:
Presentar la instància normalitzada TR-11, i la documentació corresponent.
Un tècnic de l’Ajuntament si cal procedirà a realitzar la inspecció per comprovar les obres realitzades compleixen amb la documentació presentada.
Si l’obra s’ajusta a la llicència o comunicació prèvia sol·licitada, i no s’ha malmès cap element de la via pública, es procedirà al retorn de les fiances dipositades. Si s’han detectat deficiències s’informarà desfavorablement i l’interessat haurà d’esmenar les deficiències comunicades.

Documents d’interès

 • Ordenança municipal regulador a de la gestió dels residus de la construcció
 • Ordenança municipal reguladora del tancat de terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable i de moviment de terres en parcel·les no urbanes
 • Ordenança fiscal reguladora del impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 • Ordenança Municipal reguladora de l'atorgament de llicències de primera ocupació
 • Llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació (LOE)
 • Llei  3/2012 d’urbanisme
 • Decret 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Codi tècnic de l’edificació CTE
 • Normes urbanístiques PGOU Castellví de Rosanes

Quin cost té:

Segons ordenances vigents

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquest tràmit permet comunicar el final d’obra de tot l’edifici i abans de la seva primera utilització en edificis de nova construcció, ampliacions, i grans reformes que alterin la configuració arquitectònica de l’edifici que produeixin una variació essencial de la composició exterior, la volumetria, el conjunt estructural o canviar els usos de l’edifici.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  El tràmit presencial només està disponible per a persones físiques. Les empreses i professionals en exercici de les seves funcions només poden tramitar-ho electrònicament.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon: 937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 24.03.2022 | 10:04