TR-16 Llicència urbanística constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal

Tràmit per constituir o modificar un règim de divisió horitzontal en sòl urbà 

Descripció: 
Aquest tràmit permet la sol·licitud constitució o modificació d’un règim de divisió horitzontal, per tal que l'Administració pugui informar i s’aplicarà en aquelles finques que estiguin en sol urbà 

Període de l’any en què es pot demanar:
Durant tot l’any

Termini de sol·licitud: 
Durant tot l’any

Requisits a complir:

 • Presentar la documentació requerida via seu electrònica.
 • Fer efectiu el pagament perceptiu.
 • Tota la Documentació es presentarà en PDF indexat.
 • Tota la tramitació serà electrònica.

Documentació que cal aportar:

 • Memòria descriptiva i justificativa urbanística signada per un tècnic habilitat. La memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
 • Documentació gràfica Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic
 • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació 
 • Proforma (notarial) del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior
 • Declaració responsable del tècnic

Tràmit pas a pas:
Presentar la instància normalitzada “Llicència de constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal”, adjuntant els documents indicats en cada apartat
Fer efectiu el pagament de les taxes corresponents.

Documents d’interès

 • TEXT REFÓS de la normativa urbanística del PGOUM de Castellví de Rosanes 
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
 • DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
 • LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
 • DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • LLEI 38/1999, de 5 de novembre, d’ Ordenació de l’Edificació.
 • TEXT REFÓS de la llei d'urbanisme Consolidat amb les modificacions introduïdes per la I tota aquella normativa sectorial corresponent
   

Quin cost té:

Segons ordenances vigents

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquest tràmit permet la sol·licitud constitució o modificació d’un règim de divisió horitzontal, per tal que l'Administració pugui informar i s’aplicarà en aquelles finques que estiguin en sol urbà.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  El tràmit presencial només està disponible per a persones físiques. Les empreses i professionals en exercici de les seves funcions només poden tramitar-ho electrònicament.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

C/ Sant Antoni, 1 - 08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Telèfon: 937 751 942
Fax: 937 740 684
Adreça electrònica: info@castellviderosanes.cat
Lloc web: www.castellviderosanes.cat/
Horari:  
Matins (de dl a dv): de 9 a 14 h
Tardes: dilluns de 16 a 19 h (excepte juliol i agost)
Al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, atenció presencial administrativa dimarts de 18 a 21 h (tràmits diversos).
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 24.03.2022 | 10:05