Òrgans de govern

L’Alcaldia


L’Alcaldia és l’òrgan executiu unipersonal d’existència necessària a la Corporació. Les seves funcions són les inherents a la condició de Presidència de la Corporació Municipal que ostenta, i es reparteix les competències municipals amb el Ple. Així, per exemple, l’Alcaldia, a més de presidir les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, té atorgades certes potestats per la legislació, com poden ser entre altres, dictar bans, nomenar i cessar els Tinents/tientes d’Alcaldia i adoptar les decisions pertinents sempre dins del seu àmbit competencial (Llei de Règim Local).

La Junta de govern


Junta de govern ordinària: en el mandat 2023-2027, les sessions ordinàries tindran lloc cada primer i tercer dilluns de mes.

La Junta de Govern és un òrgan executiu col·legiat que obligatòriament ha de ser present en tots els municipis la població dels quals superi els 5.000 habitants. En el cas de Castellví de Rosanes, que és una població inferior, és potestatiu. Està formada per la persona que ocupa l’Alcaldia, que presideix les seves sessions, i un nombre de membres que no podrà ser superior a 1/3 dels membres legals de la Corporació (regidors), designats i separats lliurement per aquell. La seva funció principal és la d’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves potestats, tot i que tant aquesta última com el Ple poden delegar en ella part de les seves competències. Les seves sessions no són públiques.

Plens municipals


Ple ordinari: en el mandat 2023-2027, les sessions ordinàries tindran lloc cada quart dilluns dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre a les 18.30h.

El Ple és l’òrgan legislatiu i per tant, de representació de la sobirania popular, per excel·lència de la Corporació i està integrat per tots els regidors i regidores elegits en sufragi. Ostenta, així mateix, la important funció de control dels òrgans de govern de l’Ajuntament. El Ple, que es reuneix en sessions públiques, adopta les seves decisions per uns sistemes de majories que variaran en el seu nivell de qualificació depenent de la matèria sobre la que es decideix. El Ple Municipal exerceix competències en matèries com l’alteració dels límits municipals, l’aprovació de les Ordenances, l’aprovació inicial del Planejament General, així com decidir sobre les matèries de mocions de censura i qüestions de confiança sobre l’òrgan de govern unipersonal, l’Alcaldia.

Organització de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes


Pendent de publicació l'organigrama del mandat 2023-2027.

Darrera actualització: 3.01.2024 | 12:23
Darrera actualització: 3.01.2024 | 12:23