Pressupost 2022

Documentació relativa al pressupost municipal 2022

El pressupost municipal és el que regeix el destí dels recursos de què disposa la Corporació en un any natural. S'aprova a primers d'any (o a finals de l'any anterior, perquè estigui vigent a partir de l'1 de gener) i conté informació diversa.

Glossari

  • Capítols i partides: són les diferents classificacions que en què es reparteixen els recursos. Per exemple a despeses: capítol 1 és despesa de personal; capítol 2, de béns i serveis, i capítol 6, inversions. Cada capítol pot contenir diferents partides.
  • Modificacions de crèdit: aquells canvis que pateix el pressupost al llarg de l'any respecte dels números inicialment aprovats. Pot ser perquè es moguin diners d'una partida a una altra per cobrir una necessitat concreta o perquè s'incrementin partides al disposar de nous ingressos no previstos, per exemple.
  • Inversions: aquells diners que l'Ajuntament dedica a béns duradors, ja siguin mobles o immobles -obres a carrers, edificis públics, etc.
  • Plantilla: personal al servei de la corporació, sigui quina sigui la seva vinculació laboral (funcionarial, laboral o eventual).
  • Subvencions: aportacions de suport que fa l'Ajuntament a entitats per al desenvolupament de determinats projectes o bé orientades a donar suport a la ciutadania per a determinats fins. Es regeixen per reglaments/bases reguladores (enllaç extern).
  • Beques i ajuts: aportacions orientades a donar suport a la ciutadania per a determinats fins, com poden ser estudis, per exemple. Es regeixen per bases reguladores (enllaç extern).

El pressupost municipal 2022 es va aprovar inicialment en sessió plenària el 20 de desembre del 2021.

Informació documental i textual

Informació de l'audiència pública prèvia a l'aprovació del pressupost 2022.

Darrera actualització: 16.02.2023 | 09:36