L’Ajuntament adjudica els treballs de gestió forestal, franges contra incendis i jardineria pels pròxims tres anys

Dilluns, 26 de juliol de 2021 a les 14:00

El municipi hi destinarà, durant la durada del contracte, més de 230.000 euros

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes fa un pas endavant en la gestió forestal i de protecció contra incendis i en el manteniment de jardineria del municipi amb l’adjudicació del nou contracte per a la realització d’aquestes tasques que abastarà els pròxims tres anys. D’aquesta manera, es passa d’una contractació anual dels treballs a una altra per un període més llarg. En total, sumats els tres anys de contracte, el Consistori dedicarà més de 230.000 euros del pressupost a les actuacions de gestió forestal, franges de protecció contra incendis, jardineria i espais verds municipals.

El contracte adjudicat en ple està dividit en dos lots, el de jardineria i manteniment de l’arbrat urbà, per una banda, i el de gestió forestal i franges, de l’altra. El lot de jardineria s’ha adjudicat a l’empresa Beguverd SLU per import de 82.563,33 euros, IVA inclòs, per al conjunt dels tres anys, i el de franges i gestió forestal –l’Ajuntament disposa de bosc públic– a Treballs Forestals Presegué SL per import de 147.859,58 euros, IVA inclòs, també pel total dels tres anys. La signatura dels dos contractes, acabats els tràmits administratius, es preveu durant la primera quinzena d’agost.

En matèria de prevenció d’incendis i gestió forestal, l’alcalde, Adrià Camino, va explicar a més al ple que en les converses que es mantindran amb la Diputació i la Generalitat sobre aquesta matèria segurament s’inclourà l’obertura de nous trams de franja a sumar a les gairebé 32 hectàrees que hi ha actualment. Això s’afegiria a l’increment qualitatiu en els treballs de franges que va arrencar el 2020 en passar-se d’una actuació en base a un pla biennal a una actuació de planificació anual. El nou contracte inclou, a més de les franges, treballs de gestió forestal “en el seu aspecte més ampli” i també desbrossament de camins.

El regidor de Serveis municipals externalitzats, Joan Carles Almirall, va afegir per la seva part, a pregunta del grup municipal de Fem Poble-ERC, que el diferencial entre el pressupost de licitació i el d’adjudicació del contracte anirà a dotar de diners la partida de Medi Ambient.

Pel que fa a la jardineria, el nou contracte permetrà descarregar la brigada municipal -en tasques com desbrossament de voreres i talussos urbans- perquè pugui destinar la jornada a altres tipus de feines de millora i condicionament de l’espai públic i els edificis municipals.

Les tasques incloses en aquests dos contractes que ara ha adjudicat l’Ajuntament de jardineria, franges i gestió forestal són les següents:

  • Treballs de tractament de la vegetació que cal dur a terme a les franges de protecció perimetral contra incendis forestals al voltant d’urbanitzacions i nuclis vulnerables.
  • Poda, eliminació d’herbes i altres tasques de jardineria dins dels nuclis urbans.
  • Manteniment de l’arbrat urbà i de restes vegetals en voreres.
  • Tasques de gestió forestal, incloent aclarides, tallada, estassada i eliminació de restes, incloses en el Pla de Gestió Forestal.
  • Desbrossament de camins.

Els plecs de clàusules que han regit aquest concurs públic es van aprovar al ple del passat 3 de maig i el procés de recepció d’ofertes va acabar la segona quinzena de juny.

Darrera actualització: 19.08.2021 | 11:20